Általános szerződési feltételek

A Pannónia Nyomda Kft. weboldal/FTP felhasználási feltételei

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „Pannónia Nyomda Kft.” a Pannónia Nyomda Kft. vállalatra utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

Személyes adatok védelme a weboldalon

A weboldalra/FTP-re elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon/FTP-n található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon/FTP-n elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon/FTP-n található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Továbbítás

A Felhasználó által a weboldalra/FTP-n elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely a weboldalra/FTP-re továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információk, adatok a Pannónia Nyomda Kft. tulajdonát képezik. A Pannónia Nyomda Kft. korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra/FTP-re továbbított közlésekben található gondolatokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá az azok Pannónia Nyomda Kft. által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A Pannónia Nyomda Kft. nem köteles felhasználni a továbbított információkat.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon/FTP-n található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Pannónia Nyomda Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon/FTP-n.

A Felhasználó jogosult a weboldalon/FTP-n böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A weboldal/FTP bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.
A weboldalon/FTP-n megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a weboldalon /FTP-n megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja a Pannónia Nyomda Kft. A weboldal/FTP tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon/FTP-n megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon/FTP-n, vagy a weboldalon/FTP-n elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Pannónia Nyomda Kft. a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A Pannónia Nyomda Kft. weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Pannónia Nyomda Kft. hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Pannónia Nyomda Kft. nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A Pannónia Nyomda Kft. nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Pannónia Nyomda Kft. az adott weboldalt bármilyen formában támogatná. A legteljesebb mértékben arra biztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt/FTP-t.

Szavatosság

E weboldalt/FTP-t a Pannónia Nyomda Kft. „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a Pannónia Nyomda Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz/FTP-hez való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül a Pannónia Nyomda Kft. megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a Pannónia Nyomda Kft. kifejezetten elzárkózik.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal/FTP bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Felelősség

A Pannónia Nyomda Kft. és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

A Pannónia Nyomda Kft. és/vagy a nevünkben a weboldal/FTP készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon/FTP-n keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az FTP-n található anyagokat előzetes értesítés nélkül törölhetjük.

A Pannónia Nyomda Kft. nem vállal felelősséget továbbá a weboldal/FTP használata, a weboldalhoz/FTP-hez való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról/FTP-ről.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a Pannónia Nyomda Kft. és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal/FTP használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek a Pannónia Nyomda Kft. saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra/FTP-re vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, köztük a következőket:

  • Magánszemélyek személyes adatait (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett hozzájárulása nélkül) vagy más jogait sértő tevékenység;
  • A weboldal használata a Pannónia Nyomda Kft., annak munkavállalóinak, vagy más személyeknek a becsmérlése vagy rágalmazása céljából, valamint minden, a Pannónia Nyomda Kft. jóhírét csorbító magatartás;
  • A Pannónia Nyomda Kft. vagy más személyek tulajdonában esetlegesen károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése;
  • Nem engedélyezett például a megítélésünk szerint a Pannónia Nyomda Kft. vagy harmadik személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát vélhetően károsan zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a weboldalra/FTP-re.

Joghatóság és alkalmazandó jog

A Pannónia Nyomda Kft. nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon/FTP-n található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek. A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal/FTP használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a területhez köthető magyarországi bíróság rendelkezik joghatósággal.

A jogi tájékoztató aktualizálása

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

2016. október 05. Pannónia Nyomda Kft.